Hopp over navigasjon

United sisters

UNITED SISTERS ER Et nettverk av, for og med jenter og ikke-binære

United Sisters er et nettverk av, for og med jenter og ikke-binære, hvor man blir kjent med hverandre på tvers av alder, etnisitet, religion og sosial status. I United Sisters kan man prate om og bli utfordret på egne meninger, og ta opp vanskelig og hverdagslig tematikk rundt blant annet ung virkelighet, identitet og samfunnsengasjement. Vær deg selv. Stå opp for andre.

FORMål

 • United Sisters gir rom for unge jenters liv og engasjement. Sammen skaper vi åpne
 • og trygge fellesskap og gjør det mulig for unge jenter å forandre verden!
 • United Sisters skal skape tilhørighet og trygge flerkulturelle identiteter gjennom aktivitet
 • United Sisters skal styrke diskrimineringsvernet og motvirke negativ sosial kontroll
 • United Sisters skal stimulere til tros- og livssynsdialog, forebygge ekstremisme og
 • utenforskap og styrke sivilsamfunnet i møte med hatkriminalitet og ekstreme meninger
 • gjennom kurs og grupper der jentene blir bedre kjent med egne meninger i møte med andres
 • United Sisters skal fremme ungt lederskap og synliggjøre ungdom og unge voksne som
 • rollemodeller
 • I United Sisters arbeider man normkritisk for å skape muligheter for alle til å vokse og utvikle
 • seg. Med kunnskap og aktiv tilnærming utfordrer vi normer som begrenser oss, og styrker
 • hverandre til å være seg selv.


United Sisters kan deles i ulike innsatsområder:

 • United Sisters grupper
 • En-til-en coach
 • United Sisters arrangement (konserter, temakvelder)
 • United Sisters camp
 • United Sisters lederutdanning
 • Sosialt nettverk og holdningsskapende kampanjerVi ønsker at flest mulig av våre ledere og frivillige ressurspersoner skal ha bakgrunn
 • fra berørte miljøer og fungere som mentorer og rollemodeller for deltakerne og drive
 • holdningsendrende samfunnsarbeid generelt.

MålGRUPPE

United Sisters målgruppe er jenter og ikke-binære i alderen 13-20 år.

 • United Sisters gruppedeltagere
 • Primært i alderen 13-20 år.
 • United Sisters gruppeledere (ledertrening) og frivillige
 • Unge voksne og voksne kvinner og ikke-binære over 20 år.

BAKGRUNN

United Sisters begynte som en møteplass for jenter i Sverige, på Fryshuset. United Sisters er et samarbeidsprosjekt med Fryshuset i Sverige. 

Bakgrunnen for United Sisters var behov blant jenter med innvandrerbakgrunn. Denne gruppen jenter oppgir et stort ønske om å delta i organisert aktivitet, men har ofte ikke mulighet til å delta på grunn av ulike barrierer som f.eks. negativ sosial kontroll. Vi vil derfor bygge opp trygge møteplasser hvor jentene får delta på fritidsaktivitet og bygge fellesskappå tvers av ulikheter og likheter sammen med majoritets norske ungdommer.

I United Sisters fokuserer vi på jentenes engasjement og interesser og er en arena for vennskap, samtale og tilhørighet. Her vil jentene sammen med de frivillige som er nær deres egen alder, bli utfordret på egne meninger og lære mer om seg selv i møte med andres historier og meninger. Erfaringene fra United Sisters i Sverige viser at når man f.eks. må bryte med egen familie på grunn av negativ sosial kontroll er det viktig å få hjelp, men enda viktigere er det å ha et nettverk hvor man ikke bare fokuserer på problemer, men hvor man heier på hverandre og hvor man opplever mestring, identitetsdannelse og mening med tilværelsen. Med bakgrunn i dette etablerer vi United Sisters grupper der vi gjennom positive fellesskap kan bidra til holdningsendring og forebygge blant annet negativ sosial kontroll.

Vi ser at det er utfordrende å nå frem til enkelte grupper av ungdom, og spesielt er jenter med ikke-vestlig bakgrunn underrepresentert i organiserte fritidsaktiviteter, til tross for at de selv oppgir at de gjerne vil delta. United Sisters, som er et konsept som retter seg mot jenter og ikke-binære, er idag er et tilbud på alle Forandringshus i Norge, og som jobber for å tilby en møteplass som føles åpen og trygg, og for å kunne bygge bro inn til andre aktiviteter som vi tilbyr. Vi ser at terskelen for å delta blir lavere, og vi klarer i mye større grad å nå frem til jenter med minoritetsbakgrunn, gjennom egne aktiviteter for jenter.