Hopp over navigasjon

Politisk verksted for samarbeid om sammensatte utfordringer

De siste årene har Forandringshuset vært i partnerskap med Nordavind Utvikling AS om utviklingsprosjekter og lederutvikling for unge. Det har vært gjennomført tre kull av vår lederutvikling Mpower med til sammen 60 ungdom i 10 ulike kommuner. Denne uka har vi fått tatt del i og bidratt til politisk verksted på Dyrøyseminaret 2022. 


Tekst og bilder: Ingvild Storvoll


Dyrøyseminaret er en viktig nasjonal arena for å løfte gode løsninger for lokalsamfunn, kommuner og regioner. Det har blitt arrangert annethvert år helt siden 1998 og har hatt både brede fokus og faglige dypdykk tematisk. Seminaret har også hatt et bevisst forhold til det å skape en relevant møteplass mellom ulike målgrupper; politikere, administrasjon, ansatte i kommuner, lokalt næringsliv, akademia og forskermiljøer og ungdom. 


Politisk verksted

I forkant av årets seminar har vi fått oppdrag om å legge til rette for metodiske grep i programmet og løfte ung medvirkning som en integrert del i programmet. Metodisk har vi fått bidratt til et politisk verksted i to deler; Først i del 1 var det  innspill til regional næringsplan i Midt-Troms, eid i fellesskap av Regionrådet i Midt-Troms og så til del 2 med  innspill til ny Distriktsmelding for Kommunal og Distriktsdepartementet. Seminaret var dermed et politisk verksted hvor alle som kom skulle være med å bidra, og ikke være passive oppmøtte i stolradene. 

Del 1 med fokus i Midt-Troms ble drøftet rundt temaene 1. identitet/omdømme, 2. bærekraft og grønn omstilling, 3. rekruttering og kompetanse og 4. attraktive lokalsamfunn. Gruppene var ledet av ordførerne og/eller rådmenn i kommunene som regionen representerer for å sikre forankring for ansvaret til å ta dette videre, dog likestilte samtaler hvor sammensatte grupper fikk frem nye forslag til grep som må tas eller muligheter som kan gripes. 


Ungdomsfokus

Sammen med over 100 deltakere var Ung Drivkraft i Nord representert med 10 ungdommer som løftet viktige budskap om unges virkelighet om unges og ønsker for tilhørighet, bolyst og utvikling i Nord. Disse bidro gjennom dagen både i kraft av sin deltakelse i salen og gruppearbeid, men også med innslag av post-it gerilja og var også bedt om å ha sitt egen innspill i Del 2 for selve Kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Alltid på Dyrøyseminaret er den da sittende ministeren tilstede. 

Ungdommens innslag kom som et frisk pust etter mange korte, men monotone innspill fra en rekke ulike politiske, administrative eller næringsaktører. Vi startet med en film laget av Nuten film i forbindelse med nasjonal Mpowersamling i vår kombinert med besøk på Stortinget og KS-besøkssenter.  Å jobbe med Dyrøyseminaret går over lang tid. Mange ungdommer har jobbet med ulik formidling. Arbeidet har vært i samarbeid med Forandringshuset Norge, Fyrvokteren i Troms og Finnmark / Statsforvalteren i Troms og Finnmark, KS og Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling. Filmen hadde premiere på Dyrøyseminaret 2022.

Klikk her for å se videoen

Alle ungdommene løftet fram litt tekst hver inn i innspillet fra ungdom som i sum handlet om å invitere unge inn på faktiske beslutningsarenaer og sikre bredde i medvirkning blant denne målgruppen. Mot slutten av innspillet ble veileder for ungdomsmedvirkning i praksis lansert. Opptak fra seminaret kan du se her og ved å spole fram 1.20 kommer man rett til ungdommens innslag.

Lansering av veileder

Veilederen er laget som en digital online ressursweb med ulike metoder, øvelser og gode eksempler til lærdom og etterfølgelse. Veilederen finnes på www.ungdomsmedvirkning.no og vil dynamisk oppdateres. Våre innspill har blitt delt inn i kategorier for ulike målgrupper av voksne etter hvilke felt de er engasjerte i. Ungdommene har hatt anledning i flere runder til å melde behov for og vært med å utvikle veilederen, og disse innspillene har laget rammene for innholdet. Vi erfarer ofte at det som oftest utfordrer involvering av unge er de voksne - eller mangelen på dedikerte voksenressurser til dette arbeidet. Derfor er det voksne som er primærmålgruppen.

Vi inviterte opp ministeren og ordførerne i Midt-Troms  for å direkte invitere dem til å bruke denne veilederen selv og spre muligheten til å bruke den i deres arbeid. Nå skal vi fylle inn innhold fra vårt arbeid og våre samarbeidspartnere - og  bruke anledningen til å implementere dette tydelig i egen organisasjon.

Utenom egeninnsats er veilederens finansiering er hovedsaklig fra Troms Holding AS og K-stud.