Hopp over navigasjon

Ungdomscrew


For å sikre ung medbestemmelse og bidra til at unge mennesker i målgruppen får arbeidserfaring og muligheter ansetter vi ungdommer og unge voksne. Gjennom å ansette unge ressurser sikre vi oss at ungdommenes behov og interesser ivaretas. Ungdomscrewet rekrutteres etter modellen “credible messengers” med et uttalt mål om at deltakerne skal kunne speile seg i ansatte og ledere for aktivitetene. Stab og frivillige på Forandringshuset sin viktigste rolle er å støtte, bidra med planlegging, koordinering og være tilstede som trygge voksne. 


FORMål

Målet med ungdoms crewet skal være at ungdom uten arbeidserfaring rekrutteres inn i lønnet arbeidet i Forandringshuset. Hensikten er at de skal få sin første linje på CVen, de skal gjennom en kompetanseheving i jobb hos oss, og de skal etter endt engasjement inn i annen jobb. Forandringshuset skal fungere som et springbrett inn i arbeidslivet for ungdom som står i faresonen for å havne utenfor arbeidsmarkedet. 

Ungdommene som deltar i tilbudet skal sitte igjen med en opplevelse av at det de har gjort er meningsfullt, at de har økt sin kompetanse, at de kan påvirke hverdagen sin og at de har gjort noe betydningsfullt for noen andre. Vi tror at dersom ungdommene sitter igjen med disse fire opplevelsene, motvirker vi utenforskap og gir det dem et godt utgangspunkt videre i arbeidslivet. 


Målgruppe

Målgruppen er ungdom og unge voksne i alderen 15 - 25 år


bakgrunn

Gjennom behovskartlegginger og i direkte dialog med unge opplever vi at de unge uttrykker særlig to behov. Det første er manglende muligheter til sin første jobb. Det andre er muligheten til å bli sett og hørt med sine meninger i en manglende tro på “systemet”.  

Forandringshuset skal bidra til ung medvirkning, bærekraft og fremtidstro.

Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov, og jobber særlig med å inkludere de som av ulike grunner opplever utenforskap. I følge NAV står 70 000 unge under 30 år utenfor arbeid og skole, 1 av 3 unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omkostningene er store både for samfunn og for de unge det gjelder. Forandringshuset har som mål å bedre barn og unges levevilkår.