Hopp over navigasjon

Om oss

Mål

KFUK-KFUM Forandringshuset V13 har som mål å være et kraftsenter for unge i Bergen. Vi tilbyr et bredt og mangfoldig aktivitets- og kulturtilbud som engasjerer bredden av unge i Bergen. Aktivitetstilbudet er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør er relevant og svarer på de unges behov. Våre aktiviteter retter seg mot alle unge uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, religion eller økonomi.  Vi jobber målrettet med å bryte ned barrierer for deltakelse og jobber særlig for å inkludere de av oss som opplever utenforskap. 

Målgruppe

Primærmålgruppe:• Alle barn og unge i aldersgruppen 13-25 år er i vår målgruppe. 

Sekundærmålgruppe:• Barn 0-12 år. Ungdom er hovedmålgruppen for Forandringshuset. Samtidig vil det kunne være aktuelt å skape aktivitet også for yngre barn dersom det avdekkes behov som vi kan være med å svare opp.


AKTIV FRITID & KULTUR

Unge mennesker trenger arenaer hvor de kan uttrykke seg, oppleve mestring og fellesskap og ha det gøy! Forskning viser at ungdom som deltar på fritidsaktiviteter har bedre psykisk helse. I møte med andre kan man finne sin identitet og styrke egen livskvalitet. Kulturopplevelser har samtidig en viktig rolle i dagens folkehelsearbeid, og alt dette får du på Forandringshuset. En møteplass som Forandringshuset er også en viktig arena for sosialisering og læring og bidrar til å styrke mestringsfølelsen blant ungdom.

Forandringshusets Ferie- og fritidstilbudForandringshuset Ferie- og Fritidstilbud er et tilbud for barn og unge i Norge som de er med på å forme og skape selv. Gjennom å tilby et godt og variert tilbud hvor deltakerne selv er med på å utforme og gi innhold til aktivitetene, arbeider vi hele tiden med å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov og ønsker. Forandringshuset tilbyr aktivitet i alle skoleferier, en rekke helger og ukedager på alle våre lokasjoner. Det blir særlig gjennomført mye aktivitet i løpet av feriene, og hovedtrekkene er gruppeaktiviteter som workshops, idrettsturneringer, utflukter, dagcamper- og overnattingsturer.

Inkludering og samfunnsengasjement

Her bygges det relasjoner mellom unge mennesker. Det tas utgangspunkt i unges engasjement og skapes åpne fellesskap der unge høres, inkluderes og utvikles. Målet er å skape et sted hvor alle kan delta, uavhengig av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, funksjonsevne og sosioøkonomisk status. Et sted en kan prate om og bli utfordret på egne meninger, lære om mangfoldet i vårt samfunn og ta opp både vanskelig og hverdagslig tematikk.

United SistersUnited Sisters er et nettverk av, for og med jenter hvor man blir kjent med hverandre på tvers av alder, kulturell bakgrunn, religion og sosial status. I United Sisters kan man prate om og bli utfordret på egne meninger, og ta opp vanskelig og hverdagslig tematikk rundt blant annet ung virkelighet, identitet og samfunnsengasjement.

ProsjektNettverk ProsjektNettverk er et sosialt fellesskap for ungdom og unge voksne i regi av Forandringshuset som av ulike grunner opplever utenforskap. Deltakerne selv bestemmer hvilke aktiviteter vi gjør sammen. Vi har ekspertgrupper på hver lokasjon som også planlegger og gjennomfører aktivitetene sammen med ansatte. Målet er å skape en trygg, sosial arena som bidrar til at deltakerne kan bygge det sosiale nettverket som er en forutsetning for å integreres i samfunnet. 

Utvikling, arbeid og entreprenørskap

Vi tar utgangspunkt i unges drivkraft og ressurser og senker terskelen til arbeidsmarkedet. Det kan handle om ledertrening, hjelp til å skrive CV til din første jobb, få din første jobb hos oss eller få støtte til å starte og drive ditt eget prosjekt. Mange unge ønsker å forandre eller å skape, men det kan være vanskelig å vite hvordan eller hvor en skal begynne. Hos oss kan unge få hjelp til å få den første linja på CVen eller råd og veiledning til å ta det første skrittet for å bli en entreprenør. Vår visjon er å gi unge verktøy, kunnskap og erfaring slik at de kan bidra til å påvirke og bygge en bærekraftig fremtid.

MPOWER Ledertrening for ungdomI hele vår organisasjon er ung ansvar - voksent nærvær en grunnpilar i hvordan vi jobber med medvirkning. Medvirkning handler ikke bare om å gi tilgang til arenaer hvor unge mennesker kan aktivt delta, men at de er godt forberedt når de trer inn og representerer. I Forandringshuset har vi samlet ulike måter for unge å kunne utvikle seg som talspersoner, ambassadører, i ledertrening og roller i ungt lederskap.UngdomsCrew Stadig flere unge i alderen 17-23 år strever med å få førstelinje på CVen og får dermed ikke jobb og havner i vedvarende utenforskap. Forandringshuset møter behov og har dermed utviklet egne tilbud for unge og jobb. Målet med UngdomsCrew er at ungdom uten arbeidserfaring rekrutteres inn i lønnet arbeidet i Forandringshuset. Hensikten er at de skal få sin første linje på CVen, de skal gjennom en kompetanseheving i jobb hos oss. Forandringshuset skal fungere som et springbrett inn i arbeidslivet eller utdanning for ungdommene som engasjerer seg på våre møteplasser.